Terms and conditions of use

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

Úvodné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi zákazníkom a predávajúcim súvisiace s objednávkou tovaru v elektronickom obchode  SelectaFashion dostupný na www.selectafashion.com a www.selectafashion.sk (ďalej len „e-shop“) (ďalej len „tovar“) a všetky súvisiace právne vzťahy týkajúce sa tohto e-shopu. 

Predávajúcim je spoločnosť SELECTAFASHION, spol. s r. o., Záhradná 109/2, 93537 Dolný Pial, IČO: 50 897 080 , DIČ:  212 055 2500,  zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, číslo vložky: 43303/N (ďalej len „predávajúci“).

Zákazníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva e-shop, najmä vykonáva úkony smerujúce k objednávke tovaru a samotnú objednávku tovaru. Zákazníkom môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ resp. iná právnická osoba.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“). 

Podnikateľom je každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom (ďalej len „podnikateľ“). 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dozoru  

Pre uzavretie objednávky, informácie o prebiehajúcich objednávkach alebo akúkoľvek inú korešpondenciu s predávajúcim nás kontaktujte prosím na nasledovných kontaktoch:

Zodpovedná osoba: Mgr. Lucia Medeová

Poštová adresa: Rázusova 7, 94901 Nitra

e-mail:  info@selectafashion.com

Tel.: +421 915 372 162

Prevádzková doba telefonického kontaktu: po.-pi. 10.00-16.00 hod 

IČO: 50 897 080 , DIČ: 212 055 2500

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro , číslo vložky: 43303/N

Objednávka tovaru

Kúpna zmluva: Vykonaním objednávky tovaru zo strany zákazníka a jej potvrdením zo strany predávajúceho strany uzatvárajú kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“). Predávajúci nie je povinný prijať objednávku zákazníka.

Obchodné podmienky: Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria tieto obchodné podmienky účinné v čase uzavretia kúpnej zmluvy (ďalej len „VOP“). Zákazník je povinný si tieto obchodné podmienky pred odoslaním objednávky starostlivo prečítať a v prípade otázok sa obrátiť na predávajúceho na vyššie uvedených kontaktoch. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky starostlivo prečítal, rozumie im, a bez výhrad s nimi súhlasí.

Príslušné právo (spotrebiteľ): Právne vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia právom Slovenskej republiky, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), najmä § 588 a nasl. o kúpnej zmluve.

Príslušné právo (podnikateľ): Právne vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia právom Slovenskej republiky, príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), najmä § 409 a nasl. o kúpnej zmluve.

Predmet zmluvy: Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na ním uvedenú adresu v Slovenskej alebo Českej republike, resp. v inej krajine na základe osobitnej dohody, a zákazník sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú kúpnu cenu. 

Spôsob objednávky: Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára na web stránke e-shopu alebo e-mailom na adrese.  Predávajúci potvrdí doručenie objednávky e-mailom adresu uvedenú zákazníkom bezodkladne po jej doručení. Ak sa v tomto potvrdení neuvádza inak, takéto potvrdenie nie je prijatím objednávky a teda v jeho dôsledku nedochádza k uzavretiu Zmluvy. Tieto VOP sa vzťahujú aj na Zmluvu uzavretú vo výnimočných prípadoch iným spôsobom, napr. prostredníctvom portálov bazar.sk alebo mimibazar.sk.

Obsah objednávky: Zákazník je v objednávkovom formulári na web stránke e-shopu alebo e-mailovej objednávke povinný uviesť nasledovné údaje: napr. meno, priezvisko, adresu dodania zásielky, voliteľné údaje - telefonický a mailový kontakt . Zákazník je povinný uvádzať úplné, aktuálne, presné a pravdivé údaje. Ak predávajúci zistí alebo má podozrenie, že nejde o takéto údaje, má právo od Zmluvy odstúpiť. Prosíme zákazníkov, aby si obsah objednávky pred jej odoslaním riadne prekontrolovali a odstránili prípadne chyby ešte pred jej odoslaním.    

Záväznosť objednávky: Objednávka zákazníka je pre kupujúceho záväzná a okrem prípadov upravených ďalej v týchto obchodných podmienkach (Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom) ju nemôže zrušiť.

Platobné podmienky

 

Konečná kúpna cena je uvedená pri každom jednotlivom tovare.

Platba kúpnej ceny môže prebiehať nasledovnými spôsobmi: 

 • platba vopred (pred dodaním tovaru)

prevodom na bankový účet predávajúceho,

platbou PayPal, alebo platobnými portálmi všeobecne 

 • platba pri dodaní tovaru

v hotovosti na dobierku.

Kúpna cena alebo akékoľvek iné platby v prospech predávajúceho sa považujú za uhradené až v deň, keď predávajúci obdrží tieto peňažné prostriedky (pripísaním na bankový účet predávajúceho a pod.).

V prípade omeškania s akoukoľvek platbou je zákazník povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania v zákonnej výške. 

Spôsoby dopravy tovaru a poštovné: 

Ak nie je stanovené inak, náklady na dopravu tovaru (ďalej len „poštovné“) platí zákazník spolu so zaplatením kúpnej ceny. Výška poštovného závisí od zvoleného spôsobu dopravy tovaru a platby kúpnej ceny. Výška poštovného a podmienky prepravy závisia od aktuálneho cenníka, prepravných poriadkov a obchodných podmienok jednotlivých prepravcov. Pri platbe kúpnej ceny na dobierku je výška poštovného vyššia. 

Aktuálnu výšku poštovného a ponúkané druhy dopravy tovaru uvádza predávajúci v objednávkovom formulári pri výbere spôsobu doručenia tovaru a zákazníkovi ich oznámi tiež na vyžiadanie.

Ku dňu účinnosti týchto VOP ponúka predávajúci nasledovné spôsoby doručenia tovaru. Platba môže prebiehať nasledovnými spôsobmi: prevodom na účet, platbou Paypal, hotovostne na dobierku pri prevzatí tovaru.

Povinnosť prevziať tovar: 

 

Zákazník je povinný dodaný tovar prevziať. Ak ste spotrebiteľom a nákup tovaru ste si rozmysleli, oznámte prosím odstúpenie od Zmluvy (viď možnosť spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy nižšie) ešte pred odoslaním tovaru.

Ak zákazník tovar odmietne prevziať alebo ho neprevezme v odbernej lehote, resp. sa inak vyhýba prevzatiu tovaru, a prepravná spoločnosť predávajúcemu tovar vráti ako neprevzatý, je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady s tým spojené, najmä poplatky prepravcov tovaru spojené s jeho vrátením predávajúcemu v zmysle ich platných cenníkov. 

Neprevzatie tovaru nie je odstúpením od Zmluvy zo strany zákazníka a nezbavuje zákazníka povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za tovar. Predávajúci  má v prípade neprevzatia tovaru právo požadovať od zákazníka poplatok za uskladnenie vo výške 5,00 EUR a/alebo od Zmluvy odstúpiť . Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo zablokovať tohto zákazníka z možnosti nakupovať tovar z e-shopu na dobierku. 

Zákazník je povinný uhradiť predávajúcemu vyššie uvedené náklady a poplatok za uskladnenie do 5 pracovných dní od výzvy predávajúceho (poštou alebo e-mailom). Opakované prevzatie tovaru je možné až po tom, čo zákazník zaplatí predávajúcemu vyššie uvedené náklady, poplatok za uskladnenie ako aj náklady spojené s opakovaným doručením tovaru (poštovné). Opakované dodanie tovaru prostredníctvom dobierky nie je možné.  Avšak výnimočne k tejto situácii dochádza, zákazníci si navýšené poštovné uhradia pri prevzatí opätovne zaslanej dobierky.


Dodacia doba:

V našom e-shope nájdete produkty rozličných dodávateľov a módnych kolekcií. Doba expedície tovaru je preto odlišná pri každom jednotlivom tovare, pričom ju uvádzame vždy pri dostupnosti daného tovaru.  

1. Zháňate niečo na poslednú chvíľu, nechce sa Vám čakať alebo chcete vyskúšať veľkosť, aby ste si vedeli poradiť pri objednávke? Ponúkame Vám možnosť výberu zo skladovej ponuky. 

TOVAR "SKLADOM" DORUČUJEME DO 48 HOD. CELÚ PONUKU SKLADU NÁJDETE TU!

2. Na dobré si počkáte?

V našom eshope nájdete produkty rozličných dodávateľov a módnych kolekcií. Doba expedície tovaru je preto odlišná, no vždy ju uvádzame pri dostupnosti produktu. Väčšinu objednávok od nás obdržíte do 10 dní. Našou filozofiou je "be Unique.. select your fashion"  teda byť jedinečný originál, ktorý sa prezentuje aj svojou módou. Našu ponuku teda rozširujeme aj o produkty, ktoré nenájdete bežne v uliciach. Na tekéto fajnotky doba dodania býva okolo 12-21 dní. 

Kedže sa snažíme túto dobu čo najviac skrátiť, pravidelne pre vás naskladňujeme najlepšie kúsky, ktoré vám zo skladových zásob expedujeme do 48 hod. od vytvorenia objednávky. Tento produkt na sklade má vždy uvedenú dostupnosť "skladom" v danej kombinácii.

Spôsoby dopravy tovaru a poštovné: 

Ku dňu účinnosti týchto VOP ponúka predávajúci nasledovné spôsoby doručenia tovaru:

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE:

prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

prostredníctvom kuriérskej služby GLS (Global Logistics Systems Slovakia s.r.o.)

prostredníctvom služby Zásielkovňa (Zásilkovna s.r.o., organizačná zložka)

prostredníctvom služby DHL Expres (Slovakia, spol. s r.o.)

 

V ČESKEJ REPUBLIKE:

prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

prostredníctvom služby Zásielkovňa (Zásilkovna s.r.o., organizačná zložka)

prostredníctvom kuriérskej služby GLS (Global Logistics Systems Slovakia s.r.o.)

prostredníctvom služby DHL Expres (Slovakia, spol. s r.o.)

Dobierka do Českej republiky je odoslaná v EUR. Česká pošta sumu prepočítava podľa aktuálneho kurzu, kde môžu vzniknúť kurzové rozdiely.

EUROPE, WORLDWIDE

We ship worldwide. Please contact us for shipping handles.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva na tovare  

Zákazník nadobudne vlastnícke právo k tovaru až dňom zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu. 

Na zákazníka prechádza nebezpečenstvo náhodnej straty, poškodenia alebo zničenia tovaru v momente dodania tovaru zákazníkovi.

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom (vrátenie tovaru)

Spôsob odstúpenia od Zmluvy: Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od dodania tovaru spotrebiteľovi oznámením, ktoré bude jasne obsahovať vyhlásenie zákazníka vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení“). Oznámenie musí byť predávajúcemu preukázateľne odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Oznámenie o odstúpení môže spotrebiteľ doručiť predávajúcemu na kontakty predávajúceho uvedené vyššie jedným z nasledovných spôsobov:

v listinnej podobe poštovou zásielkou;

e-mailom;

on-line na stránke e-shopu – len registrovaní zákazníci.

Spotrebiteľ môže na odstúpenie od kúpnej zmluvy použiť formulár, ktorý Vám zašleme na základe e-mailovej požiadavky alebo si ho môžete stiahnuť TU . 

Výnimky z možnosti odstúpiť od Zmluvy: Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a vrátiť tovar, ktorý bol:

zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, 

vyrobený na mieru (napr. oceľové korzety šité na mieru), 

určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Preto najmä nie je možné vrátenie tovaru - spodná bielizeň, dámska bielizeň, pančuchový tovar, body, iba ak sú v neotvorenom originálnom balení. 

Vrátenie tovaru: Spotrebiteľ je povinný tovar, od kúpy ktorého odstúpil (ďalej len „stornovaný tovar“), zaslať späť predávajúcemu (nie dobierkou, nebude prevzatá) najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. V prípade, ak objednávka obsahovala darček zdarma, ste povinný pri odstúpení zmluvy ho vrátiť, v opačnom prípade Vám bude fakturovaná jeho predajná cena. 

Adresa na vrátenie tovaru: 

WE SELECT s.r.o.

Rázusova 7

949 01 Nitra

Stav vráteného tovaru: AKÝ TOVAR NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ?

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa napr. oceľové korzety šité na mieru, upravený tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom. 

Vezmite na vedomie, že z  dôvodu ochrany zdravia a z hygienických dôvodov je možná výmena alebo vrátenie peňazí za produkty spodné prádlo/ dámska bielizeň, pančuchový tovar, body/spodné prádlo len ak sú v neotvorenom originálnom balení.

Pred odoslaním tovaru späť ho riadne skontrolujte!

NEAKCEPTUJEME ŽIADNY TOVAR PREJAVUJÚCI ZNÁMKY NOSENIA (odtrhnutý cvok, biele škvrny po antiperspirante, parfemované oblečenie, plavky bez hygienických vložiek, ak ich balenie obsahuje). Plavky, spodné prádlo, korzety a body, je potrebné skúšať z hygienických dôvodov na spodné prádlo.

Zníženie hodnoty tovaru: Ak spotrebiteľ vráti tovar akokoľvek poškodený, znečistený, neúplný, alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci právo jednostranne znížiť sumu, ktorú Vám vráti za stornovaný tovar, o sumu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru (najmä náklady na čistiareň, opravu tovaru a pod.). 

Vrátenie platby za stornovaný tovar: Sumu kúpnej ceny a najnižšieho poštovného poplatku Vám vrátime na Vami uvedený bankový účet bezhotovostným prevodom. Ak ste platbu kúpnej ceny vykonali prostredníctvom PayPal, táto suma Vám bude vrátená prostredníctvom tohto portálu. Ak bola kúpna cena platená na dobierku a požadujete vrátenie platby prostredníctvom Slovenskej pošty, uveďte túto skutočnosť v oznámení o odstúpení od zmluvy. Inak súhlasíte s prevodom na bankový účet.  Sumu kúpnej ceny a poštovného Vám vrátime do 14 dní od obdržania oznámenia o odstúpení, najskôr však nasledujúci pracovný deň po obdržaní vráteného tovaru. 

Náklady na vrátenie tovaru: Spotrebiteľ hradí náklady spojené so zaslaním tovaru späť predávajúcemu. 

Výmena tovaru

Zákazníkovi (spotrebiteľovi aj podnikateľovi) dávame možnosť požiadať o výmenu tovaru do 14 dní od jeho prevzatia, pričom zákazníkovi nebude účtované prvé poštovné na doručenie vymeneného tovaru. 

Na výmenu tovaru sa primerane vzťahujú podmienky pre odstúpenie od Zmluvy spotrebiteľom uvedené vyššie. V prípade odstúpenia od objednávky vymeneného tovaru zákazníkovi bude fakturovaná suma vzniknutých poštových nákladov.

Cenový rozdiel Vám bude zohľadnený v novovytvorenej objednávke / resp. vrátený na Vami uvedené číslo účtu.

Reklamačný poriadok

Zodpovednosť predávajúceho: Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo a veľkosť. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Výluky: 

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.  

Predávajúci nezodpovedá za zmenu vlastnosti tovaru, ktorá nevznikla pri bežnom používaní tovaru, najmä predávajúci nezodpovedá za zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v dôsledku:

opotrebenia, ktoré nebráni užívaniu tovaru, na ktorý je určený,

nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania,

prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený,

mechanického poškodenia,

poškodenia prírodnými živlami alebo vyššou mocou. 

Záruka: Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Ako potvrdenie o záruke (záručný list) slúži doklad o kúpe (faktúra). 

Uplatnenie reklamácie: 

Tovar je potrebné reklamovať v záručnej dobe, inak právo zo zodpovednosti za vady zanikne. 

Zákazník je povinný reklamovať tovar bezodkladne po tom, čo vadu tovaru zistil, tovar prestať používať a uchovať ho tak, aby nedošlo k zhoršeniu vady alebo inému poškodeniu tovaru, a to až do zaslania tovaru predávajúcemu v rámci reklamácie. Akékoľvek poškodenie tovaru z dôvodu porušenia tejto povinnosti nie je možné považovať za vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci.  

Reklamáciu môže zákazník uplatniť v písomnej forme poštou, alebo e-mailovým oznámením zaslaným na kontaktné údaje predávajúceho uvedené vyššie, spolu so zaslaním reklamovaného tovaru na poštovú adresu predávajúceho, aby mohol predávajúci preskúmať reklamovanú vadu. 

Takéto oznámenie („reklamácia“) musí obsahovať minimálne nasledujúce údaje: údaje zákazníka, dátum a č. objednávky, dátum prevzatia tovaru, popis tovaru a reklamovanej vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie – viď nižšie „Vybavenie reklamácie“). Na reklamáciu Vám odporúčame použiť reklamačný protokol, ktorý si môžete stiahnuť TU alebo Vám ho zašleme e-mailom za vyžiadanie. K reklamácii je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe, a ak ide o opätovnú reklamáciu tej istej vady, aj kópiu dokladu o vybavení pôvodnej reklamácie (v prípade spotrebiteľa, ak zakúpenie tovaru a okolnosti predchádzajúcej reklamácie nepreukáže inak).

Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný a čistý. V opačnom prípade, najmä ak reklamačnému konaniu budú brániť obecné zásady hygieny, predávajúci zašle zákazníkovi tovar späť na náklady zákazníka bez preskúmania reklamovanej vady a takáto reklamácia sa bude považovať za neuplatnenú. Za prípadné poškodenie tovaru počas prepravy zodpovedá zákazník.

Reklamácia, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, doklady a kompletný reklamovaný tovar podľa podmienok stanovených vyššie sa považuje za neuplatnenú.

Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, potvrdenie o uplatnení reklamácie. 

Poštovné nevyhnutné na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu resp. iné nevyhnutné náklady spojené s uplatnením reklamácie hradí zákazník. Ak je reklamácia oprávnená, t.j. ak má reklamovaný tovar vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, náklady na uplatnenie reklamácie Vám preplatíme. Potvrdenie o ich vynaložení (potvrdenie o platbe poštovného) nám na tento účel prosím zašlite spolu s reklamáciou. 

Vybavenie reklamácie:

Ak je zákazníkom spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. 

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľ, zašle predávajúci písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní od jej uplatnenia.

Ak je zákazník spotrebiteľom a reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci reklamáciu uzná alebo odovzdá tovar na odborné posúdenie. Odborné posúdenie sa vykoná na náklady predávajúceho. Výsledok odborného posúdenia je spotrebiteľ povinný akceptovať.

Ak je zákazník spotrebiteľom a reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacov od kúpy, predávajúci reklamáciu uzná alebo zamietne na základe vlastného posúdenia. V prípade zamietnutia reklamácie oznámi predávajúci spotrebiteľovi, komu môže zaslať výrobok na odborné posúdenie. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť znova, len ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu.

Predávajúci môže tovar reklamovaný zákazníkom, ktorý je podnikateľom, odovzdať na odborné posúdenie definované v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Zákazník sa zaväzuje výsledok odborného posúdenia akceptovať. Ak odborné posúdenie ukáže, že za reklamovanú vadu nezodpovedá predávajúci, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu náklady na takéto odborné posúdenie.

Ak predávajúci reklamáciu uznaná, zákazník má nasledovné práva:

Práva zákazníka pri odstrániteľnej vade: Ak má tovar vadu, ktorú je možné odstrániť, zákazník má právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, môže zákazník namiesto toho požadovať výmenu tovaru. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Ak o to zákazník požiada, môže predávajúci namiesto týchto úkonov poskytnúť zákazníkovi primeranú zľavu z ceny tovaru.

Práva zákazníka pri neodstrániteľnej vade: Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak však neodstrániteľná vada bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť.

Výmena tovaru: Od prevzatia nového tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Oprava tovaru: Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (od doručenia reklamácie) až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Zľava z kúpnej ceny: Ak predávajúci vybaví reklamáciu poskytnutím zľavy z kúpnej ceny, jej výšku určí predávajúci v závislosti od zníženia hodnoty tovaru a rozsahu vady. Zákazník nemá právo na úroky ani právo na zadržanie kúpnej ceny (alebo jej časti) z dôvodu nároku na zľavu z kúpnej ceny v zmysle § 439 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka. 

Vrátenie tovaru: 

Po vybavení reklamácie, predávajúci doručí tovar (pôvodný, opravený alebo vymenený, v závislosti od spôsobu vybavenia reklamácie) zákazníkovi na ním uvedenú adresu na vlastné náklady. Ak predávajúci vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny, tovar zákazníkovi nevracia. 

V prípade reklamácie tovaru, ktorú nie je možné vybaviť z dôvodu, že zákazník nesplnil podmienky uplatnenia reklamácie (najmä zaslal znečistený tovar), alebo opätovnej neoprávnenej reklamácie tej istej vady (po tom, čo bola reklamácia už riadne vybavená a nedošlo k novým skutočnostiam), je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu poštovné za doručenie tovaru späť zákazníkovi. 

Ak zákazník doručovaný tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený účtovať zákazníkovi poplatok za uskladnenie vo výške 5,00 EUR.

V prípade nevyhovujúceho postupu reklamácie má nakupujúci – spotrebiteľ – právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@selectafashion.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

Odstúpenie od Zmluvy predávajúcim

Predávajúci je oprávnený dostúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v týchto VOP alebo právnych predpisoch. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy môže predávajúci zaslať zákazníkovi v písomnej forme poštou alebo e-mailom. 

Predávajúci je okrem iného oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak 

 • sú mu známe skutočnosti, na základe ktorých očakáva, že zákazník by si dodaný tovar neprevzal;
 • údaje uvedené v objednávke sú chybné, neúplné či fiktívne;
 • došlo k vyčerpaniu zásob objednaného tovaru;

z dôvodov tzv. vyššej moci, t.j. prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle predávajúceho a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.

Uplatňovanie sťažností a podnetov

Váš názor je pre nás dôležitý a posúva nás ďalej. S Vašimi návrhmi, podnetmi prípadne sťažnosťami sa môžete obrátiť na predávajúceho na vyššie uvedených kontaktoch. Na Vaše dotazy Vám odpovieme v čo najskoršom čase. 

Ochrana osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Pri prevádzkovaní e-shopu a súvisiacich činností je spoločnosť SELECTAFASHION, spol. s r. o.
Záhradná ulica 109/2 935 37 Dolný Pial , IČO: 50 897 080, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro , číslo vložky: 43303/N prevádzkovateľom osobných údajov svojich potenciálnych zákazníkov a zákazníkov, prípadne iných osôb, ktoré mu osobné údaje poskytnú na niektorý z nižšie uvedených účelov. 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) tak, aby všetky osobné údaje boli v čo najväčšej miere chránené. 

Spoloční prevádzkovatelia: 

Ing. Róbert Guman, IČO: 50889281, Švábska 59, 080 05 Prešov 

SELECTAFASHION RG s.r.o., IČO 51108674, Švábska 6765/59, 080 05 Prešov

WE SELECT s.r.o., IČO: 51741521, Ďurčanského 751/3, 94901 Nitra

Spoloční prevádzkovatelia majú riadne uzatvorenú dohodu spoločných prevádzkovateľov, v ktorej sú určené zodpovednosti každého z nich za plnenie povinností a úloh pri ochrane osobných údajov. Základné náležitosti tejto dohody, ako identifikáciu zmluvných strán, predmet dohody, dobu platnosti dohody, ustanovenia upravujúce výkon Vašich práv, povinnosti prevádzkovateľov poskytovať informácie a kontaktné miesta, máte k dispozícii TU.

Bez ohľadu na podmienky dohody si môžete uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

Pri poskytovaní osobných údajov predávajúcemu ste povinní uvádzať správne, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak sa poskytnuté osobné údaje zmenia počas doby ich spracúvania predávajúcim, ste povinní takúto zmenu oznámiť predávajúcemu.

Aké osobné údaje spracovávame

Povinné údaje pre vytvorenie objednávky:

 • e-mailová adresa
 • titul
 • meno
 • priezvisko
 • doručovacia a fakturačná adresa
 • telefonický kontakt
 • bankový účet v prípade odstúpenia od objednávky

Nepovinné údaje:

 • sociálny stav 
 • dátum narodenia

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pre to, aby sme vám vedeli ponúknuť, to, čo vás zaujíma, využívame informácie o tovare, ktoré ste si zakúpili, alebo ktoré ste na našej stránke navštívili. Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. 

Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Tieto dáta spracúvame štatisticky prostredníctvom Google Analytics. Ďalšie informácie, o tom, aké dáta o vás spracúva Google, môžete získať na Google Privacy Policy.

Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Viac o cookies tu: https://selectafashion.com/sk/content/8-cookies

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Na účel uzavretia kúpnej zmluvy a jej plnenia je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje o bankovom spojení. Tieto údaje sú nevyhnutné pre doručenie objednávky a skontaktovanie sa s vami v prípade potreby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Oprávnené záujmy: 

 • Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy. Poskytnutie recenzie je dobrovoľné. Poskytnutím recenzie súhlasíte s takýmto zverejnením a spracúvaním týchto Vašich osobných údajov zo strany predávajúceho na daný účel v zmysle vyššie uvedeného po dobu neurčitú. Predávajúci nezodpovedá za prípadné spracúvanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi stránok, na ktorých sú zverejnené, resp. inými osobami. 
 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevatnějšie ponuky ďalšieho tovaru. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 • Súťaže na Facebooku a Instagrame: na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku a Ínstagrayme spracúvame nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SELECTAFASHION, spol. s r. o. a spoločných prevádzkovateľov je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
 • Newsletter: Na stránke nášho e-shopu máte možnosť si zaregistrovaním Vašej e-mailovej adresy objednať pravidelné zasielanie newsletter-a s ponukou nášho tovaru. Ak si nebudete želať zasielanie newsletter-a na Vašu e-mailovú adresu, alebo budete chcieť zmeniť e-mailovú adresu, na ktorú Vám newsletter posielame, informujte nás e-mailom na info@selectafashion.com, resp. písomne na adrese predávajúceho. Z odberu sa môžete odhlásiť aj po zakliknutí požiadavky v tele newslettera.
 • Fotografie zákazníkov: Zákazník má možnosť zaslať predávajúcemu svoju fotografiu v oblečení resp. s doplnkami zakúpenými od predávajúceho na účel jej zverejnenia na webovej stránke e-shopu (selectafashion.sk a selectafashion.com), facebook.com, twitter.com a pinterest.com. Zaslanie fotografie je dobrovoľné. Zaslaním fotografie vyjadruje zákazník svoj súhlas s jej zverejnením.

Predávajúci nezodpovedá za prípadné spracúvanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi stránok, na ktorých sú zverejnené, resp. inými osobami.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. 

Komu poskytujeme osobné dáta 

SELECTAFASHION spol.s.r.o. a spoloční prevádzkovatelia ďalej poverujú spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje na účely a spôsobom, ktoré SELECTAFASHION spol.s.r.o. a spoloční prevádzkovatelia stanovujú. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie svojich služieb. 

Zoznam spracovateľov: 

 • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, (zaistenie distribúcie tovarov)
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36 624 942, Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, (zaistenie distribúcie tovarov)
 • DHL Expres (Slovakia), spol. s r.o., IČO: 31 342 876, Letisko M.R. Štefánika, 820 01 Bratislava
 • Zásielkovňa: Zásilkovna s.r.o., organizačná zložka, IČO: 45 976 350, Ovsištské námestie 1, Bratislava 851 04, (zaistenie distribúcie tovarov)
 • BestUniverse s.r.o., IČO 46964452, Škultétyho 536/44 949 12 Nitra (sprostredkovateľ dodávajúci IT systém a hosting)
 • superfaktura.sk, s.r.o., IČO 46655034, Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava
 • orgány finančnej správy, daňoví a právni poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti
 • Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ osobných údajov v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
 • he Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA („Mailchimp“) (zasielanie obchodných oznámení)
 • Yotpo Ltd., 39 West 14th Street, 2nd Floor Rooms 205, New York, NY 10011., USA („YOTPO“). YOTPO (získavanie a zverejňovanie recenzií zabezpečuje predávajúci prostredníctvom portálu)

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Ako dlho spracúvame vaše osobné dáta

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Zabezpečenie osobných údajov

Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom. Dáta v papierovej podobe uchovávame v uzavretej kancelárii zabezpečenej alarmom s heslom. 

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Máte právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať najmä

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,
 • zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu, doplnenie alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
 • likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie, 
 • likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
 • blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 • prenosnosť osobných údajov
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti:

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti. Adresa na zaslanie žiadosti: WE SELECT s.r.o., Rázusova 7, Nitra
 2. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu
 3. telefonicky
 4. prostredníctvom kontaktného formuláru: https://selectafashion.com/sk/kontaktujte-nas

Ako dotknutá osoba máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, predtým však neváhajte skontaktovať nás. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Záverečné ustanovenia

Tie VOP sú účinné odo dňa 28.10.2018

Aplikovateľné právo: Akékoľvek právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy resp. iných vzťahov upravených týmito VOP sa riadia právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení použitia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru zverejneného v Zbierke zákonov pod č. 160/1991 Zb. ako aj vylúčení použitia Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru zverejneného v Zbierke zákonov pod č. 123/1988 Zb.  Uvedené sa nevzťahuje na prípady, v ktorých je dohoda o voľbe aplikovateľného práva vylúčená právnymi predpismi.

Súdna príslušnosť: Na rozhodovanie prípadných sporov vyplývajúcich zo Zmluvy alebo s ňou súvisiacich sú príslušné všeobecné súdy v Slovenskej republike, konkrétne všeobecný súd predávajúceho. Uvedené sa nevzťahuje na prípady, v ktorých je dohoda o voľbe súdnej príslušnosti vylúčená právnymi predpismi. 

Jazyk Zmluvy: Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. 

Vyhotovenie Zmluvy: Zmluva je tvorená prijatou objednávkou zákazníka a VOP účinných v čase uzavretia Zmluvy. Predávajúci neuchováva písomné resp. elektronické vyhotovenie týchto dokumentov na účel zákazníka. Zákazník má možnosť reprodukovať a uchovať obsah týchto dokumentov v čase uzavretia Zmluvy.  

Iné dojednania: 

Ak je zákazníkom podnikateľ, akékoľvek peňažné plnenie predávajúceho zákazníkovi bezhotovostnou formou sa považuje za splnené odpísaním príslušnej sumy z bankového účtu predávajúceho. 

Zákazník, ktorý je podnikateľom, nemá právo započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávkam predávajúceho. 

Ak je ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP alebo kúpnej zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, alebo stratí platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť neskôr, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP a Zmluvy.

Tieto VOP si môžete stiahnuť TU.

Štatút súťaže Vyhraj 30 EUR môžete vidieť TU