Ochrana osobných údajov

Pri prevádzkovaní e-shopu a súvisiacich činností je predávajúci prevádzkovateľom osobných údajov svojich potenciálnych zákazníkov a zákazníkov, prípadne iných osôb, ktoré mu osobné údaje poskytnú na niektorý z nižšie uvedených účelov. Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) tak, aby Vaše osobné údaje boli v čo najväčšej miere chránené. Napriek tomu vezmite prosím na vedomie, že v prostredí internetu nie je možné úplne vylúčiť akékoľvek riziká narušenia bezpečnosti údajov.

Pri poskytovaní osobných údajov predávajúcemu ste povinní uvádzať správne, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak sa poskytnuté osobné údaje zmenia počas doby ich spracúvania predávajúcim, ste povinní takúto zmenu oznámiť predávajúcemu.

Na prevádzkovanie svojej činnosti využíva predávajúci služby webhostingu a hostingu aplikácií od spoločnosti Bestuniverse.sk, ktorá v rámci poskytovania týchto služieb spracúva tiež osobné údaje ako tzv. sprostredkovateľ osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu podľa inštrukcií predávajúceho.

Uzavretie kúpnej zmluvy:

Na účel uzavretia kúpnej zmluvy a jej plnenia je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje o bankovom spojení. 

Zvolením konkrétneho spôsobu dopravy tovaru vyjadrujete súhlas s tým, že Vaše osobné údaje poskytneme v potrebnom rozsahu spoločnosti, ktorá zabezpečuje zvolený spôsob dopravy, a to: 

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99 

DPD: Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35 834 498, Technická 7, Bratislava 821 04

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36 624 942, Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

Zásielkovňa: Zásilkovna s.r.o., organizačná zložka, IČO: 45 976 350, Ovsištské námestie 1, Bratislava 851 04

SELECTAFASHION, spol. s r. o. , Záhradná ulica 109/2 935 37 Dolný Pial

Ak ste navštívili náš e-shop na základe ponuky zverejnenej na iných webových stránkach ako stránkach nášho e-shopu (selectafashion.com a selectafashion.sk), napr. bazar.sk, mimibazar.sk, facebook.com a pod., vezmite prosím na vedomie, že nepožadujeme, aby ste nám poskytovali akékoľvek osobné údaje prostredníctvom týchto portálov. Ak na komunikáciu s nami využívate tieto alebo iné portály, vezmite prosím na vedomie, že osobné údaje, ktoré takto poskytnete, môžu spracúvať prevádzkovatelia týchto portálov za podmienok nimi stanovených. Predávajúci nezodpovedá za prípadné spracúvanie Vašich osobných údajov týmito portálmi resp. inými osobami, ktoré ich získali prostredníctvom týchto portálov. Odporúčame Vám si starostlivo prečítať podmienky ochrany osobných údajov poskytovaných týmito portálmi pred tým, ako poskytnete akékoľvek osobné údaje. 

Osobné údaje, ktoré od Vás prípadne získame cez tieto portály, spracúvame v zmysle týchto VOP. 

Newsletter:

Na stránke nášho e-shopu máte možnosť si zaregistrovaním Vašej e-mailovej adresy objednať pravidelné zasielanie newsletter-a s ponukou nášho tovaru. Predávajúci spravidla zasiela newsletter tiež všetkým svojim bývalým zákazníkom v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Pri zasielaní newsletter-a bude predávajúci spracúvať Vašu e-mailovú adresu, ktorá môže byť v určitých prípadoch osobným údajom. 

Predávajúci zabezpečuje zasielanie newsletter-a prostredníctvom portálu mailchimp.com, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA („Mailchimp“). Mailchimp spracúva Vašu e-mailovú adresu ako tzv. sprostredkovateľ údajov. 

Ak si nebudete želať zasielanie newsletter-a na Vašu e-mailovú adresu, alebo budete chcieť zmeniť e-mailovú adresu, na ktorú Vám newsletter posielame, informujte nás prosím e-mailom na info@selectafashion.com, resp. písomne na adrese predávajúceho, a my Vašu požiadavku bezodkladne vybavíme.

Recenzie:

Na účel získania Vašej spätnej väzby ohľadom spokojnosti so zakúpeným tovarom a našimi službami Vás môže po zakúpení tovaru kontaktovať predávajúci e-mailom s dopytom o poskytnutie recenzie. Recenzia s uvedením Vášho krstného mena sa môže zverejniť na webových stránkach selectafashion.sk, selectafashion.com, facebook.com a twitter.com. 

Poskytnutie recenzie je dobrovoľné. Poskytnutím recenzie súhlasíte s takýmto zverejnením a spracúvaním týchto Vašich osobných údajov zo strany predávajúceho na daný účel v zmysle vyššie uvedeného po dobu neurčitú. Predávajúci nezodpovedá za prípadné spracúvanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi stránok, na ktorých sú zverejnené, resp. inými osobami. 

Získavanie a zverejňovanie recenzií zabezpečuje predávajúci prostredníctvom portálu yotpo.com, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Yotpo Ltd., 39 West 14th Street, 2nd Floor Rooms 205, New York, NY 10011., USA („YOTPO“). YOTPO spracúva Vašu e-mailovú adresu, Vaše krstné meno a Vašu recenziu ako tzv. sprostredkovateľ údajov. 

Fotografie zákazníkov:

Zákazník má možnosť zaslať predávajúcemu svoju fotografiu v oblečení resp. s doplnkami zakúpenými od predávajúceho na účel jej zverejnenia na webovej stránke e-shopu (selectafashion.sk a selectafashion.com), facebook.com, twitter.com a pinterest.com.

Zaslanie fotografie je dobrovoľné. Ak sa rozhodnete nám fotografiu zaslať, uveďte v sprievodnom e-maile nasledovné vyhlásenie. V opačnom prípade Vašu fotografiu nebudeme môcť zverejniť a zlikvidujeme ju. 

Vaše meno a priezvisko, č. objednávky tovaru, v ktorom ste vyfotografovaný/á;

Vyhlásenie, že udeľujete predávajúcemu súhlas so zverejnením zaslanej fotografie na selectafashion.sk, selectafashion.com, facebook.com, twitter.com alebo pinterest.com a so spracúvaním Vašich osobných údajov (fotografia, meno, priezvisko, č. objednávky tovaru, e-mailová adresa) zo strany predávajúceho na daný účel po dobu neurčitú;

Vyhlásenie, že na fotografii je vyobrazený výlučne odosielateľ fotografie, ktorý udelil vyššie uvedený súhlas;

Vyhlásenie, že zaslaná fotografia nie je predmetom autorského práva ani prípadného iného práva duševného vlastníctva. 

Po uplynutí doby platnosti súhlasu predávajúci fotografiu zlikviduje (nevracia ju zákazníkovi). Predávajúci nezodpovedá za prípadné spracúvanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi stránok, na ktorých sú zverejnené, resp. inými osobami.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov:

Máte právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať najmä

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona; 

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Vaše osobné údaje na spracúvanie, 

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie, 

likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 

blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 

Adresa na zaslanie žiadosti:

SELECTAFASHION.COM 

Lúčna 3

Nitra

949 10

Ako dotknutá osoba máte ďalšie práva najmä podľa § 28 zákona, vrátane práva obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Linky na stránky tretích osôb:

Na webových stránkach nášho e-shopu sú umiestnené linky na iné webové stránky, ktoré prevádzkujú iné osoby (napr. facebook.com, twitter.com a pod.). Pri využívaní týchto stránok tretích osôb môže dochádzať k zbieraniu Vašich osobných údajov. Osobné údaje, ktoré poskytnete týmto stránkam, môžu spracúvať prevádzkovatelia týchto stránok za podmienok nimi stanovených. Predávajúci nezodpovedá za prípadné spracúvanie Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi týchto stránok resp. inými osobami. Odporúčame Vám si starostlivo prečítať podmienky ochrany osobných údajov poskytovaných prevádzkovateľmi týchto stránok pred tým, ako poskytnete akékoľvek osobné údaje.